top of page

Zaštita osobnih podataka

Politike zaštite osobnih podataka

 Politike zaštite osobnih podataka, namijenjene su upoznavanju ispitanika (korisnika usluga, djelatnika, suradnika, i svih ostalih ispitanika), čije osobne podatke Računovodstveni ured, vl. Vesna Majčica-Mlinarić (u nastavku: Voditelj obrade) prikuplja, pohranjuje i obrađuje u svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza, o namjerama i osnovi za obradu osobnih podataka.
Sve naše aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (Uredba (EU) 2016/697 Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonodavstvom Republike Hrvatske. Politike privatnosti određuju postupanje s podacima koje voditelj obrade zaprimi od vas, kada koristite usluge voditelja obrade,te kada proslijedite podatke voditelju obrade na drugi način (putem telefona ili pošte).

Voditelj obrade podataka:

Računovodstveni ured,

vl. Vesna Majčica-Mlinarić

Božidara Magovca 62
10020 Zagreb

Mob: +385 (0)98 914 1829

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

Načela obrade osobnih podataka

Osobni podaci kod voditelja obrade moraju biti:
– zakonito, pošteno i transparentno obrađeni (zakonitost, poštenost i transparentnost)
– prikupljeni u posebne, izričite svrhe, te se ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (ograničavanje svrhe)
– primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno (smanjenje količine podataka); Voditelj obrade će prikupljati, obrađivati i pohranjivati samo one osobne podatke korisnika, koji su neophodni za obavljanje ugovorenih usluga i/ili su nužni za vođenje zakonom propisanih evidencija
– točni i, prema potrebi, ažurni (točnost)
– čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (ograničenje pohrane)
– obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka (cjelovitost i povjerljivost)

Sigurnost podataka / zaštita od neovlaštene uporabe

Voditelj obrade će tretirati osobne podatke povjerljivo i u skladu s važećim zakonima. Osobne podatke neće otkrivati trećoj osobi, osim ako je to određeno ugovorom ili drugom zakonskom odlukom o otkrivanju podataka (npr. sudska presuda).
Voditelj obrade će strogo štititi povjerljivost svih podataka ispitanika, osim u slučaju kada bi ti podaci izašli u javnost od strane treće osobe. 
U slučaju da voditelj obrade zaprimi zahtjev za proslijeđivanje podataka ispitanika od strane istražnog tijela ili suda, voditelj obrade će, po prethodnoj provjeri pravne utemeljenosti zahtjeva, proslijediti podatke u minimalnom opsegu nužnom za ispunjavanje zahtjeva i o tome obavijestiti ispitanika.
Voditelj obrade će koristiti sve moguće tehničke, organizacijske i ekonomski dopustive mjere kako bi zaštitio podatke ispitanika od namjernog tj.nenamjernog brisanja, gubitka, kvara i/ili nedopuštenog otkrivanja podataka trećoj osobi i pritom će djelovati u skladu s GDPR. 
Voditelj obrade ne snosi nikakvu odgovornost za otkrivanje podataka, ako bi trećoj osobi uspjelo doći do tih podataka na bilo koji način, bilo pravno ili nezakonito (sudska odluka, provala, itd.).
Voditelj obrade jamči da su svi njegovi zaposlenici i vanjski suradnici upoznati s postupcima i pravilima zaštite podataka.

Prikupljanje osobnih podataka, svrha uporabe i pravna osnova za obradu

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:
– zakon i ugovorni odnosi,
– privole pojedinca i
– legitiman interes.

Vrste osobnih podataka

Voditelj obrade prikuplja sljedeće osobne podatke: osnovni podaci o ispitaniku (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, telefonski broj, poslodavac tj. organizacija koju pojedinac zastupa, OIB, datum rođenja, podaci o radnicima i radnom vremenu, podaci o plaćama radnika, podaci o poslovnim partnerima koji su fizičke osobe, podaci koji se odnose na zdravlje radnika, podaci o imateljima poslovnih udjela, podaci o najmodavcima – fizičkim osobama i ostali podaci koji su neophodni za obračun i isplatu bilo koje vrste dohotka).

Svrha prikupljanja podataka

Davanje nabrojenih osobnih podataka je ugovorna tj. zakonska obaveza, potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s korisnikom usluga, za obračun plaće ili neke druge vrste dohotka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade će osobne podatke ispitanika imati pohranjene samo toliko vremena, koliko će to biti potrebno za izvršenje ugovornog odnosa s korisnikom usluge. Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke za razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora, osim u slučajevima ako između korisnika i davatelja usluga nastane spor u svezi ugovora. U slučaju spora, davatelj usluge će imati pohranjene podatke još 5 godina po pravomoćnosti sudske ili arbitražne presude, nagodbe ili ukoliko nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Voditelj obrade može pojedinačne zadaće u vezi s korisničkim podacima povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime voditelja obrade, u granicama ovlaštenja voditelja obrade (u pisanom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i sukladno namjerama opredijeljenima u ovoj politici privatnosti.
Ugovorni izvršitelji s kojima surađuje davatelj usluge su: održavatelji IT i komunikacijskih sustava, davatelji usluge slanja elektroničke pošte, tehnički suradnici u drugim državama u okviru kapitalne skupine davatelja usluge.
Vršitelj obrade neće proslijediti vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni izvršitelji smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa upravitelja i osobne podatke ne smiju koristiti za praćenje bilo kakvih vlastitih interesa.

Prava pojedinca po pitanju obrade podataka

Za pružanje poštene i pregledne obrade, kao pojedinac imate na temelju propisa sljedeća prava:
Pravo opoziva privole: ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu bilo kada obustaviti. Obustava privole znači da vam davatelj usluge više neće moći nuditi računovodstvene usluge i usluge obračuna dohotka.
Pravo pristupa osobnim podacima: kao ispitanik, imate pravo od voditelja osobnih podataka, dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas, te ukoliko je tome tako, pristup osobnim podacima i određene informacije (o svrsi obrade, o vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima pohrane tj. mjerama za određivanje razdoblja, o postojanju prava ispravka ili brisanja podataka, pravo ograničenja i prigovora obradi, te pravo pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka ukoliko podaci nisu bili prikupljeni od vas, razlozima za to, te namjeri i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR).
Pravo na ispravak osobnih podataka: ispitanik ima pravo da voditelj obrade, bez nepotrebnog odgađanja, ispravi netočne osobne podatke u vezi ispitanika. Ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih podataka, zajedno s prilaganjem izjave o dopunama. To pravo ograničeno je isključivo na osobne podatke koje je upisala ovlaštena osoba voditelja obrade.
Pravo brisanja osobnih podataka ( pravo na zaborav ): ispitanik ima pravo da voditelj obrade obriše sve podatke koje vodi o ispitaniku, osim u slučajevima spora, navedenim u odlomku Razdoblje čuvanja osobnih podataka.
Pravo na mogućnost prijenosa podataka: kao korisnik imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke, koje ste proslijedili davatelju usluge u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu i imate pravo proslijediti te podatke drugom izvršitelju. 
Pravo na prigovor: ispitanik ima pravo, temeljem svoje posebne situacije, u svakom trenutku, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.
Pravo na pritužbu: ako mislite da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite, kako bismo razjasnili eventualna pitanja. 
Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Potvrda identiteta

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja prava u svezi osobnih podataka, davatelj usluge može od korisnika zahtjievati dodatne podatke i može odbiti izvršenje samo u slučaju ako dokaže da ne može sa sigurnošću identificirati korisnika.

Način ostvarivanje prava

Voditelj obrade će na zahtjev ispitanika, slanjem dopisa na kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka (racunovodstveniured@gmail.com) ili poštom na adresu: Računovodstveni ured, vl. Vesna Majčica-Mlinarić, Božidara Magovca 62, 10020 Zagreb, s naznakom ZOP, kojim pojedinac ostvaruje svoja prava u vezi osobnih podataka, odgovoriti u roku jednog mjeseca od primitka zahtjeva.

Promjene politike zaštite osobnih podataka

Ove politike zaštite osobnih podataka, mogu se bilo kada promijeniti ili dopuniti, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama www.racunovodstveniured.com

bottom of page